A Cookingmania Bt. (3200 Gyöngyös, Sas u. 1. adószám: 23245941-2-10, cégjegyzékszám: 10-06-021547) által szervezett (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékban(továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső természetes személyek vehetnek részt(továbbiakban: Játékos), akik a Játék időtartama alatt eleget tesznek a Játék kiírásában fogalt feltételeknek és érvényes regisztrációval rendelkeznek a Facebookon (vezetéknév és keresztnév).

1. A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és e személyeknek a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.

3. A nyeremények átvétele:
A nyereményeket postai úton kézbesítjük, kivéve, ha a Játék kiírásában más szerepel.

A nyerteseknek a Facebook üzenőfalon, illetve privát üzenetben történt értesítés megjelenése után számított 7 (hét) naptári napon belül van lehetőségük, hogy e-mailben a nyereményt elfogadják, valamint, hogy megadják azt a postai címet,ahová a nyeremény kézbesítését kérik. Amennyiben a nyertes e határidőt elmulasztja, a nyereményre a Játék kiírásától függően meghatározott más nyertes válik jogosulttá. A tartaléknyertes értesítése a fentiekben meghatározott módon történik.
Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen határidőn belül tudja biztosítani, melynek eredménytelen leteltét követően a nyertes/tartaléknyertes a nyereményre többé nem tarthat igényt. A játékos részéről fellépő késedelem a szervező terhére nem értékelhető.

A korlátozottan cselekvőképes játékosok a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjükkel együtt jogosultak. A játékban cselekvőképtelen személyek törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

4. A Szervező a nyeremények kézbesítéséig, illetve átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki és személyi feltételeknek.

5. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményeket terhelő adófizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik (pl. internetes adatforgalmi díjak, a nyeremény átvételével járóköltségek, kivéve a postázási költséget).

6. A játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a regisztráció, illetve az adatok megadása során adatvesztésből származó kárért illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal, és bármilyen, a nyereményekkel kapcsolatos reklamációt csak azok sorsolását követő 90 napon belül tud fogadni.

8. A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító általszervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

9. A játékosok a részvételükkel hozzájárulnak, hogy amennyiben nyernek, a nevüket és a beküldött pályázatukat a szervező közzétegye a játék, illetve a szervező Facebook-oldalán.

10. A játékosok a Pályázatuk megküldésével önkéntes és kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett adataikat(név és e-mail cím, lakcím) a Cookingmania Bt. (3200 Gyöngyös, Sas u. 1.) marketingtevékenysége, valamint a nyereményről való tájékoztatás, értesítés céljából kezelje. Az adatok feldolgozását a Cookingmania Bt. (3200 Gyöngyös, Sas u. 1.) szigorúan bizalmasan végzi. A résztvevő az Cookingmania Bt. postacímén, vagy e-mail címén,bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését.

11. Ezt az akciót a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azt nem a Facebook rendelte meg és nem a Facebook kezeli. Az Ön által megadott információkat a szervező részére adta meg és nem a Facebook részére. Az Ön által megadott adatokat a szervező kizárólag a 10. pont szerinti módon és célból használhatja fel.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon hogy a Nyereményjáték feltételei a pályázók számára kedvezőbbek legyenek.